آموزش Arc Sight

WHAT IS THE ArcSight?
 
سمينار بررسی معماری، قابليت های و دوره های آموزشی ArcSight برترين محصول SIEM جهان طی 10 سال اخير
در طی 10 سال گذشته دنيای فن آوری اطلاعات در حوزه امنيت از سيستم جديدي بنام Security Incident and Event Management و يا به اختصار SIEM جهت پايش، تشخيص و پاسخگويي به رخدادهای امنيتی در مرکز عمليات امنيت SOC بهره برداری نموده است که در طول تمام اين مدت کمپانی ArcSight به استناد گزارشات سالانه موسسه تحقيقات معتبر Gartner پرچمدار اين تکنولوژی در جهان بوده است.
در کشور ما نيز با توجه به نيازهای امنيتی سازمان ها و موسسات مختلف ايجاد مراکز عمليات امنيت SOC استفاده از محصول ArcSight با سرعتی باور نکردنی در حال رشد می باشد که با توجه به عدم وجود نيروی متخصص کافی سازمان ها را با کمبود قابل ملاحضه ای در حوزه نيروی انسانی مواجه نموده است و از سوی ديگر بازارکار مناسبی را برای افرادی دارای دانش و قابليت کار با اين محصول ايجاد نموده است.
موسسه عصر شبکه با توجه به اين نياز بعنوان تنها برگزارکننده دوره های ArcSight در ايران با بهره مندی از مدرس دارای گواهينامه بين المللی اين محصول پس از برگزاری موفق اولين دوره آموزشي در کشور مالزی در يکی از مراکز آموزشی رسمیHP اقدام به برگزاری سميناری جهت آشنايي کارشناسان شبکه و امنيت با معماری و قابليت ها ArcSight با هدف ارتقاء سطح دانش
اين افراد و شرح خدمات قابل ارئه توسط اين موسسه نموده است.
سرفصل ها:
1.     معرفی سيستم های SIEM
2.     تشريح مرکز عمليات امنيت SOC
3.     بررسی اجزاء و معماری ArcSight
4.     بررسی قابليت ESMArcSight
5.     معرفی دوره آموزشی ArcSight ESM Security Analyst (AESA)

اهداف دوره: ايجاد قابليت کار با ابزار ArcSight ESM برترين SIEM در طی 10 سال گذشته و آشنايی با معماری اين سيستم .

 

شرايط شركت كنندگان: کارشناسان و مديران درگير در حوزه امنيت شبکه و مرکز عمليات امنيت SOC

 

محتوا آموزشي دوره :

روز اول:

Module 1 – ArcSight ESM: Overview
    Describe ArcSight ESM Roles
    Describe ArcSight ESM Components
    Explain ArcSight ESM Resources
    Describe SSL Communications
Module 2 - ArcSight Event Schema
    Explain the Event Schema
    Outline Schema Definitions
Module 3 – Event Lifecycle
    Event Lifecycle

روز دوم:

Module 4 - Using ESM Console
    Provide a Console Overview
    Using the Navigator Panel
    Using the Viewer/Grid Panel
    Using the Inspect/Edit Panel
Module 5 - Using Active Channels
    Active Channel Components
    Field Sets
    Creating Active Channel
    Creating Field Sets
   Using the Console Help

روز سوم:

Module 6 - Using Filters
    Explain Filters
    Using Filters in an Active Channel
    Debugging Active Channel Filters
Module 7 - Using Variables
    Explain Local and Global Variables
    Using Variables with ESM Resources
    Promoting Local Variables to Global Variables
    Sharing Global Variables Among Multiple Resources
Module 8 - Using Dashboards and Data Monitors
    Explain Dashboards
    Using Data Monitors
    Creating Dashboards
    Using Custom View Dashboards

روز چهارم:

Module 9 - ESM Rules
    Explain Rules
    Describe Rule Actions and Triggers
    Describe Active Lists
    Describe Session Lists
Module 10 - ESM Reports
    Explain Reports
    How to Run Reports
    Building Basic Reports
    Building Complex Reports

روز پنجم:

Module 11 - Query Viewers
   
Explain Query Viewers
  
How Dashboards and Reports Interact with Query Viewers
Module 12 - ESM Network Model
   
Explain the ArcSight Network Model
   
Explain Asset Modeling
   
Using the Network Model Wizard
Module 13 - ESM Workflow
   
Describe workflow and functions of
workflow resources
   
Understand the sequence of events in a workflow
   
Case Creation
   
Event Annotation
Module 14 - ArcSight ESM Web
   
Home Display
   
View Existing Dashboards
   
View Existing Reports
   
View Existing Active Channels