آموزش Juniper

سرفصل آموزشی دوره Juniper
فایروال های امنیتی جونیپر از بهترین فایروال های امنیتی جهان می باشد و در حال حاضر نیز استفاده از فایروال های جونیپر در بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد ، دانشجویان این دوره علاوه بر آشنایی با مفاهیم مختلف امنیت شبکه و پیکربندی فایروال جونیپر، با انواع روش های جلوگیری از نفوذ به شبکه های کامپیوتری آشنا خواهند شد .
 
حوزه قرار گیری دوره
دوره های آموزشی جونیپر از زیر شاخه امنیت شبکه می باشد، در این دوره 50% مفاهیم امنیت شبکه به صورت کاربردی ذکر می شود و 50% مربوط به موارد پیکربندی تجهیزات فایروال جونیپر سریSRX می باشد
 
مدارک و دوره های جونیپر سریSRX
دانشجویان دوره امنیت شبکه فایروال های جونیپر، جهت گذراندن دوره و کسب دانش و توانمندیهای فنی این دوره می بایست چهار مدرک اصلی مربوط به این دوره ها را کسب نمایند مدارک به ترتیب شامل لیست زیر می باشد
1.JNCIA-JUNOS
2. JNCIS-SEC
3.JNCIP-ENT
4.JNCIA-SEC
 
اما لازم به ذکر است جهت کسب دانش هر کدام از مدارک اشاره شده می باشد دوره های لیست جدول زیر توسط دانشجویان دوره گذرانده شود
 

لیست دوره های و مدارک دوره امنیت شبکه پیکربندی فایروال های جونیپر سریSRX

تعداد ساعت مورد نیاز

دوره های مورد نیاز

نام مدرک

#

IJOS(8 ساعت )

JRE( 8 ساعت )

 

Introdoction to the Junos OS(IJOS)

 

Junos Routing Essentials(JRE)

JNCIA-JUNOS

1

JSEC(24 ساعت)

JUTM(8 ساعت)

 

Junos for Security Platforms(JSEC)

 

Junos Unified Threat Management(JUTM)

JNCIS-SEC

2

AJSEC(24 ساعت)

JIPS(16 ساعت)

Advance Junos Security(AJSEC)

 

Junos Intrusion Prevention System Functionality(JIPS)

JNCIP-SEC

3

JSB(40 ساعت )

 

JNCIE Security Bootcamp

JNCIE-SEC

4