آموزش Soc

 
امروزه یکی از چالشهای مهم در راه اندازی و استفاده از مراکز عملیات امنیت استخدام وتربیت نیروی انسانی متخصص و فرآیند و رویه های مورد استفاده در این مرکز می باشد.
در این دوره آموزشی با ارائه دانش فنی و مدیریتی مورد نیاز در این دو حوزه با رویکردی کاربردی سعی گردیده تا به شرکت کنندگان در این دوره دانش مورد نیاز به منظور غلبه بر این چالش ارائه گردد.
 
نام دوره:آموزش مبانی SOC
مدت زمان دوره: 2 روز
هدف دوره:
آشنایی با مرکز عملیات امنیتSOC .
مخاطبان دوره:
کارشناسان و مدیران امنیت شبکه بانک ها، موسسات و سازمانهای مختلف که قصد راه اندازی سیستم مدیریت تهدید و یا مرکز عملیات امنیت در شبکه خود را دارند.
امکانات دوره:
جزوه آموزش منطبق بر سرفصل آموزشی
پذیرایی میان برنامه و نهار
 
سرفصل های آموزشی:
SOC Terminology                                                                       
SOC Methodology
SOC Process and Procedures
SOC Roles and Responsibilities
SOC Skills Requirements and Training
 
هزینه دوره:
ردیف

نوع دوره

تعداد افراد شرکت کننده در دوره

هزینه دوره

1

عمومی

20 نفر

8.000.000 ریال برای هر نفر

2

محیط مشتری*

حداقل 5 نفر

10.000.000 ریال برای هر نفر

 
* دوره های محیط مشتری در مجموعه شرکت متقاضی و به صورت اختصاصی برگزار می گردد و تهیه نیازمندیهای فضا و پذیرایی به عهده متقاضی خواهد بود.همچنین حداقل تعداد شرکت کنندگان دوره 5 نفر می باشد.