آموزش Exchange Server

سرفصل آموزشی دوره Exchange Server 2010
دوره 70-662 Microsoft Exchange Server 2010, Configuring:

مقدمه (معرفی Messaging System) :

امروزه ایمیل بعنوان یکی از ابزار اصلی مکاتبات مورد استفاده قرار میگیرد این سرویس در ابتدا جهت جابجائی متون ساده و مبتنی بر Text طراحی شده بود و امروز جهت جابجائی هر نوع فایلی ( صوتی ، تصویری و ...) مورد استفاده قرارمیگیرد و با سایر سرویسهای سازمان مانند اتوماسیون اداری، Unified Messaging و ... در ارتباط میباشد.

به این جهت نام این سرویس از میل سرور به Messaging System تغییر نمود زیرا فقط وظیفه جابجائی ایمیل را عهده دار نیست . در Messaging Systemهای امروزی مدیریت ( SMS ، Voice ، Video ، FAX و....) نیز وجود دارد.

Messaging System ها توانائی مدیریت تمامی مکاتبات یک سازمان را دارا میباشند بنابراین امنیت آنها نیز مورد توجه است و یکی از عوامل اصلی در انتخاب آنها مبحث امنیت اطلاعات میباشد.

معرفی Microsoft Exchange Server 2010:

Microsoft Exchange Server یکی از پر فروش ترین محصولات شرکت Microsoft از ابتدای پیدایش آن تا کنون، بوده است. نگارشهای اولیه این سرویس در ابتدا فقط جهت پیاده سازی Mail Server در سازمانها مورد استفاده قرار میگرفت و نگارش 2007 آن نقطه عطف این سرویس بحساب می آید و باعث شد که این میل سرور، بصورت یک Messaging System ارائه گردد.

نگارش Exchange 2010 آن نسخه تکامل یافته Exchange 2007 میباشد. مواردی مانند
Message Record Management ، High Availability و Archive Mailbox از جمله مواردی است که در این نگارش بهبود یافته است.

Microsoft Exchange 2010 از دیدگاه امنیت ، مدیریت بر Messageها ، High Availability ، برقراری ارتباط با سایر محصولات شرکت Microsoft (مانند SharePoint) و طراحی نرم افزار عملکرد بسیار خوبی دارد و نمیتوان آنرا با سایر میل سرورهای موجود مقایسه نمود.

معرفی دوره 70-662)Microsoft Exchange 2010 Configuring):

هدف از این دوره تسلط کاربر برمفاهیم Exchange Server 2010 و تونائی در پیاده سازی و نگهداری این سرویس میباشد.

این دوره با مقدمه ای بر سرویسهای ADDS(Active Directory Directory Service) و DNS آغاز میگردد و سپس به معرفی بخشهای مختلف Exchange 2010 میپرداز و نحوه ارتباط هریک از این اجزاء را با یکدیگر معرفی میکند. در ادمه دانشجویان نحوه پیاده سازی ، مدیریت و ایجاد High Availability در هر بخش از این سرویس را فرا میگیرند. بخش دیگری که در این دوره آموزشی نسبت به آن تاکید شده است ایمن نمودن این سیستم است و کاربران ضمن آشنائی با مفاهیم پایه امنیت در حوزه ایمیل، قدرت ایمن سازی Exchange 2010 را نیز کسب مینمایند. در انتها دانشجویان با ابزار Exchange 2010 جهت مدیریت بر Messageها آشنا شده و تونائی کنترل بر انواع Message را کسب مینمایند.

پیشنیازها :

·تسلط بر سرویس Active Directory Directory Service .

·تسلط بر سرویس DNS .سیلابس:
 

(Configuring Exchange Recipients and Public Folders )14 percent

Create and configure mailboxes.

·This objective may include but is not limited to: deleted items; deleted mailbox; mailbox quota; message size; warning thresholds; move from and to previous Exchange versions; online and offline moves; intra-orgs and cross-orgs; create proxy addresses; create mailboxes; configure client access protocols; configure spam confidence level (SCL) and phishing confidence level (PCL); send as permissions; delegation; forwarding; mailbox permissions; create and configure linked mailboxes

·Configure RBAC.

·This objective may include but is not limited to: create and assign RBAC roles; define RBAC scopes; configure RBAC for specific roles, such as help desk and address list administrator

·Create and configure resource mailboxes and shared mailboxes.

·This objective may include but is not limited to: equipment; room; permissions; set mailbox calendaring options; autoaccept; custom resource types

·Create and configure recipients and distribution groups.

·This objective may include but is not limited to: create and modify; security enabled; configure moderation, including Exchange Control Panel (ECP) options; dynamic distribution groups; create proxy addresses; configure mail-enabled users; contacts; send as permissions; forwarding

·Create and configure public folders.

·This objective may include but is not limited to: mail-enabled public folders; configure public folder permissions; deleted items; message size; item age; public folder size; create public folders in Enterprise Content Management (EMC) and Microsoft Outlook, and OWA; configure public folder permissions; configure public folder limits

(Configuring Client Access )15 percent

·Configure POP, IMAP, and Microsoft ActiveSync.

·This objective may include but is not limited to: enable, configure, and secure POP and IMAP; manage certificates; configure mobile device policies; autodiscover; authentication; configure the Exchange ActiveSync virtual directory; configure the external name for Exchange ActiveSync; configure client access settings for Exchange ActiveSync, including Windows SharePoint Services and Windows File Share integration; Direct Push; configure Exchange ActiveSync mailbox policies; configure autodiscover for Exchange ActiveSync

·Configure Outlook Anywhere and RPC Client Access.

·This objective may include but is not limited to: autodiscover; MAPI; create client access arrays; certificates; subject alternative name (SAN); configure virtual directories; enable and configure Outlook Anywhere on the CAS; troubleshoot Outlook Anywhere connectivity

·Configure federated sharing.

·This objective may include but is not limited to: certificates; enrollment; DNS; calendar and free/busy; subject alternative name (SAN); assign policies; create and configure a federated trust; create and configure a federated organization identifier; create and configure a sharing relationship; create and configure a sharing policy; assign sharing policies to user accounts

(Configure Outlook Web App )OWA

·This objective may include but is not limited to: customize the OWA interface; certificates; file share and SharePoint access; public folders; verify multi-browser support; ECP; SAN; configure virtual directories; coexistence scenarios; authentication; configure the external name for OWA; configure client access settings for OWA, including Windows SharePoint Services and Windows File Share integration; segmentation settings; configure OWA mailbox policies

(Configuring Message Transport)15 percent

·Create and configure transport rules.

·This objective may include but is not limited to: enable and configure; disclaimers; moderated transport; install the Windows Rights Management Services (RMS) pre-licensing agent; configure rights protection by using transport rules

·Configure hub transport.

·This objective may include but is not limited to: configure transport dumpster; accepted domains; remote domains; authoritative domains; e-mail address policies

·Configure Edge transport.

·This objective may include but is not limited to: create, configure, and test Edge Sync; configure Edge Transport server cloning; install the Edge Transport server role; configure Edge Transport server settings; configure Edge synchronization

·Configure message routing.

·This objective may include but is not limited to: internal and external DNS; configure routing based on sites and costs; enable, configure, and secure send and receive connectors; certificates; relay connectors; authentication; message size limits; MTLS; routing group connector for coexistence; configure accepted and remote domains; configure SMTP send and receive connectors; configure message delivery limits; configure TLS security for message delivery

(Monitoring and Reporting )13 percent

·Monitor databases.

·This objective may include but is not limited to: public folder statistics; mailbox databases statistics; database status; DAG replication

·Monitor mail flow.

·This objective may include but is not limited to: perform message tracking; DNS; manage message queues; view, retry, and delete; backpressure thresholds; resolve NDRs

·Monitor connectivity.

·This objective may include but is not limited to: SMTP client to server; SMTP server to server; Outlook RPC/MAPI; Outlook Anywhere; Outlook Exchange Web Services (EWS); POP; IMAP; ActiveSync

·Generate reports.

·This objective may include but is not limited to: mailbox folder statistics; mailbox statistics; mailflow statistics; formatted list and formatted table; ExBPA

·Configure logging.

·This objective may include but is not limited to: protocol logging; store logging; configure logging levels; agent logs; message tracking logs; event logs; analysis of logging results

Implementing High Availability and Recovery)15 percent)

(Create and configure the Database Availability Group )DAG

·This objective may include but is not limited to: create and configure DAG; file share witness (FSW); replication latency; configure lag; add or remove database copies; configure failover priority; add or remove server members; configure mailbox database copies; manage continuous replication

·Perform backup and restore of data.

·This objective may include but is not limited to: recovery database; dialtone restores; deleted mailbox retention; deleted item retention; mailbox merge; disconnected mailbox; backing up Exchange servers; creating a backup schedule

·Configure public folders for high availability.

·This objective may include but is not limited to: add or remove replicas; schedules; message tracking; back up and restore public folder database and data

·Configure high availability for non-mailbox servers.

·This objective may include but is not limited to: affinity; DNS round robin; MX records; NLB; configuring high availability for Client Access servers; configuring high availability for Hub Transport servers; configuring high availability for Edge Transport servers

·Back up and recover server roles.

·This objective may include but is not limited to: hub; CAS IIS; Edge; Edge server clone configuration; setup /recoverserver; setup /recoverCMS; mailbox server; restoring Exchange Servers after server failure; configuring messaging services during a server failure; back up Server roles

(Configuring Message Compliance and Security )13 percent

·Configure records management.

·This objective may include but is not limited to: custom and default managed folders; retention policy; configure and apply retention policies and retention policy tags; configure managed folders, including default and custom managed folders; configure content settings; configure managed folder mailbox policies

·Configure compliance.

·This objective may include but is not limited to: configure RMS; configure alternate mailboxes; configure journaling; enable message classification; configure mail tips; auditing; transport rules

·Configure message integrity.

·This objective may include but is not limited to: S/MIME; MTLS; certificates; RMS federation; transport rules

·Configure anti-virus and anti-spam.

·This objective may include but is not limited to: file and process exclusions; transport rules; SCL; PCL; sender ID; safe sender/block sender; Realtime Block List (RBL); Sender Policy Framework (SPF) records; sender reputation list (SRL); configuring anti-spam agents; managing the quarantine mailbox; managing updates for content filters